Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A RECRUIT.HU HONLAP FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS A
MUNKAERŐKÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Hatály: 2018. 04. 16.

A www.recruit.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a RecruIT Személyzeti és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-962866; székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 47. 8/51.
; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1. Fogalmak

Szolgáltató A RecruIT Személyzeti és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-962866; székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 47. 8/51.), aki a Honlapot üzemelteti és a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.
Honlap A www.recruit.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.
Munkaerő-közvetítés A Szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is, beleértve különösen de nem kizárólagosan a Honlapon vele szerződött Munkáltatók álláshirdetéseinek megjelenítését, arra vonatkozóan álláskeresők felkutatását, önéletrajzaik begyűjtését akár saját adatbázisból, akár hirdetés feladásával, a jelöltek alkalmasságának felmérését, a jelentkező jelöltek előszűrését, jelöltek kiválasztását, Munkáltatónak történő bemutatását, Munkáltató bemutatását a jelöltnek, referenciák ellenőrzését.
Munkáltató A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan foglalkoztató, aki valamely pozíció betöltésére keres munkavállalót, jelöltet és ennek érdekében a Szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe.
Álláshirdetés A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, valamely Munkáltató által meghatározott tartalmú hirdetés, amely valamely Munkáltató által meghatározott pozícióra munkavállalót, jelöltet keres.
Jelölt A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített valamely Álláshirdetésre jelentkező természetes személy.
Látogató A Honlapot meglátogató azon természetes személy, aki nem jelentkezik Álláshirdetésre, hanem a Honlapot böngészi.
Felhasználó A Jelölt és a Látogató együttes elnevezése.
Honlap ÁFF A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek és amelyek részletesen szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást is igénybe venni.

2. Mi a jelen adatkezelés tájékoztató célja?

A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon és a Munkaerő-közvetítéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Adatkezelőnek minősül továbbá a Munkaerő-közvetítés körében kezelt és a Munkáltatóknak a Szolgáltató által továbbított Jelölti személyes adatok tekintetében Szolgáltatóval szerződött valamennyi Munkáltató, akiknek a Szolgáltató a Jelöltek adatait, önéletrajzát, jelentkezését továbbítja. A Szolgáltató és a Munkáltatók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, amelyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.

A Munkáltatók mint önálló adatkezelők és mint a Szolgáltatói adattovábbítás önálló címzettjei kötelesek saját adatkezelésüket a jogszabályoknak megfelelően végezni és az általuk végzett adatkezelésről a  Jelölteket saját adatkezelési tájékoztatójukban tájékoztatni. A Szolgáltató ezen Munkáltatói adatkezelési tájékoztatás megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel, Szolgáltató csak a saját adatkezelése jogszerűségéért tartozik felelősséggel.

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, a Munkáltatók által feladott Álláshirdetések tartalmáért, annak jogszerűségéért, megfelelőségéért, valódiságáért, a meghirdetett pozíció létezéséért a Munkáltatók felelnek, azért a Szolgáltató nem felelős.

3. Mi a Honlap célja?

A Honlapon a Felhasználók regisztráció nélkül böngészhetnek a Munkáltatók Honlapon elérhető, Szolgáltató által megjelenített Álláshirdetései között, ezen Álláshirdetések között különböző szempontok alapján kereshetnek, a kiválasztott Álláshirdetésre a jelentkezési formanyomtatvány útján személyes adataik kitöltésével és önéletrajzuk Szolgáltatóhoz történő beküldésével, vagy önéletrajzuk Szolgáltatóhoz, Szolgáltató e-mail címére történő beküldésével jelentkezhetnek.

A Honlap szolgáltatásait és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Munkaerő-közvetítési szolgáltatást a Felhasználók saját részre vehetik igénybe, Amennyiben a Felhasználó más nevében más önéletrajzát küldi be vagy jelentkezik egy Álláshirdetésre, a Felhasználó szavatol azért, hogy ettől a harmadik személytől erre és személyes adatai kezelésére és továbbítására teljes körű hozzájárulással rendelkezik.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

4. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

5. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

6. Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

6.1. A Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés

6.1.1. A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az alábbi Munkaerő-közvetítési szolgáltatási esetek mindegyikére:

 • ha a Jelölt a Honlap formanyomtatványán keresztül jelentkezik a Honlapon megjelenített Álláshirdetésre önéletrajza beküldésével
 • ha a Jelölt a Honlapon megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levéllel jelentkezik a Honlapon megjelenített Álláshirdetésre önéletrajza megküldésével
 • ha a Szolgáltató adatbázisában szereplő Jelöltet a Szolgáltató keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban
 • ha a Jelöltet a Szolgáltató más munkaerő-közvetítő adatbázisából vagy közösségi médiából találja meg és keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban
 • ha a Jelölt a Szolgáltató saját adatbázisában szerepel nem konkrét Álláshirdetésre jelentkezés céljával, hanem jövőbeli ajánlatok céljával (Adatbázis célú tárolás).

6.1.2. A Szolgáltató a Jelöltek önéletrajzához, személyes adataihoz több forrásból jut hozzá:

 • A Jelölt maga adja meg adatait a Honlapon keresztül a formanyomtatvány kitöltésével és önéletrajza beküldésével, vagy a Szolgáltatónak küldött e-mailben, ebben az esetben az adat a Jelölttől mint érintettől származik.
 • A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató más munkaerő-közvetítők, álláshirdetési portálok adatbázisából szerzi be ezen álláshirdetési portálokkal, munkaerő-közvetítőkkel kötött szerződése alapján jogszerűen, ezen források az alábbiak: CVOnline.hu (Russmedia Digital Kft.), Profession.hu (Profession.hu Kft.) és Jobline.hu (HVG Kiadó Zrt.).
 • A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató közösségi médiából szerzi be, ilyen közösségi média források: a Jelölt Linkedin profilja és Facebook profilja.
 • A Jelöltről egyes adatokat maga a Szolgáltató szerez be saját kutatás alapján régi munkáltatóktól, ilyenek a referencia adatok.
 • A Jelöltről továbbá a Szolgáltató által lefolytatott toborzási eljárás, megtartott interjúk és elvégzett alkalmassági feladatok, tesztek során is keletkeznek személyes adatok, amelyeket a Szolgáltató szintén kezel, és amelyek forrása a Szolgáltató.

6.1.3. Kezelt adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A fenti egyes érintettől eltérő adatforrásokat a lenti adatkezelésről szóló táblázatban adatkategóriánként külön-külön megjelöljük annak érdekében, hogy a Jelöltek mindig tisztában legyenek azzal, hogy melyik adatukat honnan szerzi be a Szolgáltató és mi az adat forrása. A lenti táblázatban továbbá adattípusonként külön-külön megjelöljük azt is, hogy milyen célból és jogalapon kezeljük az adatait.

Érintett kategóriája
Kezelt adat kategóriája(* = kötelező adat)
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Szerződött Munkáltató Álláshirdetésére jelentkező Jelölt név* Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

lakcím Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

születési hely, idő* Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

telefonszám Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

e-mail cím* Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

skype azonosító Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

állampolgárság Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Anonim statisztika készítése

Anonim piackutatás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

nem Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Anonim statisztika készítése

Anonim piackutatás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

fotó Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

jelenlegi munkahely neve, beosztás Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

régi munkahelyek neve, beosztás Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

Iskolai végzettség neve, iskola megnevezése Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Anonim statisztika készítése

Anonim piackutatás

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

nyelvtudás Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Anonim statisztika készítése

Anonim piackutatás

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

jogosítvány típusa Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

publikációk Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

prezentációk Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

projektek Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

képzések Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

díjak és kitüntetések Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

tagságok Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

referenciák Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

RecruIT Kft. saját kutatása

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

tanúsítványok Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Anonim statisztika készítése

Anonim piackutatás

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

hobbi tevékenység Érintett jelentkező

Más munkaerő-közvetítői adatbázisok (CV Online, Profession.hu és Jobline.hu)

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

közösségi médiában a Jelöltről nyilvánosan megjelenő adatok RecruIT Kft. saját kutatása Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

analízis RecruIT Kft. saját kutatása Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

Interjú során megfigyelt, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyiségi, viselkedési jellemzők RecruIT Kft. saját kutatása Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

szakmai teszt eredménye Érintett által megadott Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó munkáltatónak jelölt ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

6.1.4. Melyek a kötelezően megadandó adatok, és mi a következménye, ha a Jelölt nem adja meg őket?

Az Álláshirdetésre jelentkezéskor a Jelölt köteles megadni azonosítás és értesítés küldése céljából nevét, születési idejét, e-mail címét. A Honlapon keresztül formanyomtatványon történő jelentkezés esetén ezen adatok megadása nélkül a Jelölt nem tudja beküldeni jelentkezését és önéletrajzát, a formanyomtatvány nem engedi a beküldést. Más módon, e-mailben történő jelentkezés esetén a Jelölt a jelentkezését ezen adatok nélkül is be tudja küldeni, azonban a Szolgáltató nem tudja a Jelölt Álláshirdetésre jelentkezését befogadni és azt az adott Álláshirdetést feladó Munkáltatónak továbbítani, illetve ha továbbításra kerül a jelentkezés, a Szolgáltató nem garantálja, hogy ezen adatok hiányában a Jelölttel a kapcsolatot felveszi. Hiányos adatmegadás esetén a Szolgáltató nem köteles azonosítási, értesítési célból a Jelöltet megkeresni és tőle további vagy a hiányzó adatokat e célból bekérni. A Jelölt önéletrajza és jelentkezése beküldésekor ezen tájékoztatást és körülményeket tudomásul veszi.

6.1.5. A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatokat hogyan használjuk fel?

A Szolgáltató a Jelölt Álláshirdetésre jelentkezése esetén megtekintheti a Jelölt közösségi média felületeken, így a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy a Jelölt az adott Álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e. A Szolgáltató csak a Jelöltről a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutat a Jelöltek után. A Szolgáltató nem menti le és nem tárolja a Jelölt közösségi média profiljait, azonban az ott megfigyelt, megtekintett adatokról feljegyzést készíthet, amelyet papíron és elektronikusan adatbázisban tárolhat a Jelöltről.

A Szolgáltató érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel a Jelöltről közösségi média profil adatok alapján sem. A Szolgáltató csak az Álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg a közösségi média oldalakon a Jelöltekről.

6.1.6. Miért profilozzuk a Jelölteket, és ez milyen hatással lehet rájuk?

A Jelölt által megadott, a beküldött önéletrajzában szereplő adatokat, valamint a Jelöltről a Szolgáltató által gyűjtött adatokat, így a közösségi média felületeken, azaz a Facebookon, LinkedIn-en nyilvánosan elérhető adatokról a Szolgáltató által készített feljegyzéseket a Jelölt Szolgáltatóval lefolytatott interjúján a Szolgáltató által megfigyelt viselkedési, személyiségi jellemzőket, a Szolgáltatónál kitöltött szakmai tesztek eredményét a Szolgáltató egymással összekapcsolja, és a Jelölthöz rendeli. Az így megkapott adathalmazt a Szolgáltató a következő célokra használja fel:

 • személyre szóló Álláshirdetések küldése a Jelöltnek
 • a Jelölt ajánlása a Szolgáltatóval szerződött Munkáltatónak
 • anonimizált módon statisztikákat készít az adatokból saját célra és külső megrendelőknek is
 • a Jelölteket az elektronikus adatbázisában a kezelt adatok alapján csoportokba sorolja, csoportosítja

A Szolgáltató ezen profilalkotási tevékenységéhez nem használ olyan automatizált eszközöket, amelyek emberi beavatkozás nélkül értékelnék a Jelöltek adatait, és nem hoz szoftveres vagy egyéb automatizált eszközökkel sem döntéseket a Jelöltekről a megadott adataik elemzése, illetve az az azokból levonható előrejelzések alapján. Ebből eredően a fenti profilalkotáshoz a Jelöltek elkülönült kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

6.1.7. A szakmai tesztek és alkalmassági vizsgálatok eredményeinek kezelése

A Szolgáltató egyes Álláshirdetésekre történő jelentkezés esetén amennyiben az Álláshirdetést feladó, a Szolgáltatóval szerződött Munkáltató azt kéri, szakmai teszteket, szakmai alkalmassági vizsgálatokat is elvégeztet a Jelöltekkel. Ezek eredményeiről a Szolgáltató tájékoztatja a Jelöltet. A Szolgáltató minden ilyen szakmai teszt, alkalmassági vizsgálat előtt a Munkáltató utasítása alapján tájékoztatja a Jelöltet arról, hogy a teszt, vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és arról is, hogy azt jogszabály írja-e elő, és ha igen, akkor jogszabályt is megjelöli.

A szakmai tesztek, alkalmassági vizsgálatok részleteit, dokumentációját a Szolgáltató részéről annak elvégzésében eljárt szakemberek, és a Jelöltek ismerhetik meg, a Szolgáltató ezeket nem továbbítja a Munkáltatóknak, a Munkáltató a Szolgáltatótól csak azt az információt kapja meg, hogy az adott Álláshirdetésben megjelölt munkakör betöltésére a Jelölt alkalmas-e.

6.1.8. A Jelölt értesítése a jelentkezése sikerességével kapcsolatban

A Jelölt arról, hogy a Munkáltató felvette-e az adott állásra vagy sem, a Munkáltatótól kap tájékoztatást, ezen tájékoztatás megküldéséért a Szolgáltató nem felel.

6.1.9. A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek a fenti adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Álláshirdetésre tevőlegesen beküldik jelentkezésüket akár a Honlapon található formanyomtatványon, akár e-mailben. A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az info@recruit.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Jelölt összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli, így a Jelölt által megadott adatokat, a Szolgáltató által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

6.1.10. Az adatkezelés időtartama, a projekt és az adatbázis célú adatkezelés

A Szolgáltató, amennyiben a Jelölt egy konkrét Álláshirdetésre jelentkezik, a Jelölt adatait ezen Álláshirdetéssel kapcsolatos toborzási folyamat időtartama alatt kezeli, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg a Jelölt valamennyi adatát törli. Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, a Szolgáltató a Jelöltek adatait a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeli, annak lejártakor ismét megkérdezi a Jelöltet, hogy kívánja-e adatai kezelését a toborzási folyamat teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha a Jelölt erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha a Jelölt az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, a Szolgáltató a Jelölt adatait törli.

A Szolgáltató az egy adott Álláshirdetésre jelentkező Jelölt adatait, önéletrajzát akkor továbbíthatja más Munkáltatónak és akkor kezelheti saját adatbázisában jövőbeli egyéb állásajánlatok küldése céljából, ha ehhez a Jelölt külön hozzájárult. A Szolgáltató a Jelölttől erre külön hozzájárulást kér. Ha a Jelölt a hozzájárulását ehhez megadta, akkor a Szolgáltató a Jelölt adatait további 3 évig jogosult kezelni saját adatbázisában ilyen célra. A 3 éves időtartam indoka az, hogy a Szolgáltatónak biztosítania kell a Jelölt által adott és a Jelöltről gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, három év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. A három év letelte előtt a Szolgáltató megkeresheti a Jelölteket újabb 3 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, és javasolja a Jelölteknek, hogy pontosítsák, aktualizálják adataikat. Amennyiben a Jelölt nem járul hozzá a további adatkezeléshez, vagy nem nyilatkozik a megkeresés kiküldésétől számított 30 napon belül, a Szolgáltató a Jelölt adatait törli az adatbázisából.

6.1.11. Az anonim Álláshirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Munkáltatók megbízásából közzé tehet olyan Álláshirdetéseket is, amelyekben a Munkáltatók nem fedik fel kilétüket, és így a Jelöltek nem tudják, hogy mely Munkáltatóhoz jelentkeznek (anonim Álláshirdetés).

Az ilyen anonim Álláshirdetések esetében a Szolgáltató a Jelöltek jogainak és érdekeinek lehető legteljesebb védelme érdekében úgy jár el, hogy a Jelölteket a jelentkezés beküldését követően azt a Jelöltet és akkor tájékoztatja a Munkáltató kilétéről, ha a Jelölt az előszűrésen átesett, a Szolgáltató a Jelölttel felveszi a kapcsolatot az adott Álláshirdetésben szereplő pozícióval kapcsolatban, és amely Jelölt anyagait a Szolgáltató továbbítani fogja a Munkáltatónak. A Szolgáltató a Munkáltató kilétét még a Jelölti anyagok Munkáltatóhoz való továbbítását megelőzően fedi fel a Jelöltnek, hogy a Jelölt eldönthesse, hogy kéri-e az adatai adott Munkáltatóhoz történő továbbítását. Amennyiben a Jelölt a Munkáltató kilétének felfedését követően kifejezetten tiltakozik adatai Munkáltatónak történő továbbításával szemben, a Szolgáltató a Jelölt anyagait nem továbbítja a Munkáltatónak. Ha a Jelölt  ezen időponttól számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy nem tiltakozott anyagai Munkáltatónak való továbbításával szemben, és anyagait a Munkáltatónak továbbítja.

A Munkáltatók üzleti titkainak megóvása érdekében a Jelöltek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani az anonim Álláshirdetést feladó Munkáltatót, annak kilétét, nevét, azt nem jogosultak a Munkáltató előzetes engedélye nélkül senkivel közölni és nyilvánosságra hozni semk közvetlenül, sem közvetett módon.

6.2. Az ügyfélszolgálatot megkereső személyek adatainak kezelése

Érintett kategóriája
Kezelt adat kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Ügyfélszolgálatot megkereső személy Név Érintett által megadott Azonosítás

Panasz kivizsgálása

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
Telefonszám Érintett által megadott Azonosítás

Panasz kivizsgálása

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
E-mail cím Érintett által megadott Azonosítás

Panasz kivizsgálása

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év
Előadott panasz, kérdés Érintett által megadott Azonosítás

Panasz kivizsgálása

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek 5 év

Az ügyfélszolgálatot megkereső személy esetében azonosítási és további ügyintézési célból a név, e-mailes ügyfélszolgálat esetén továbbá az e-mail cím, telefonos ügyfélszolgálati jelentkezés esetén pedig a telefonszám megadása kötelező, enélkül a Szolgáltató a panaszt nem tudja fogadni és nem tudja kivizsgálni és további ügyintézésre sem képes. Az azonosításhoz, panasz kivizsgálásához, a további ügyintézéshez és az esetleges panaszból eredő jog- és igényérvényesítéshez  szükséges személyes adatok megadása egyrészt szűk körű, másrészt a Jelölt és a Szolgáltató jogos érdeke is, amely nem sérti és nem is veszélyezteti az érintett egyéb alapvető jogait és szabadságait.

Az ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; a jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

6.3. Hírlevél küldés esetében

Érintett kategóriája
Kezelt adat kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Hírlevél címzettjei név Érintett felhasználó Elektronikus direkt marketing üzenet, hírlevél küldése közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Hozzájárulás visszavonásáig
e-mail cím Érintett felhasználó Elektronikus direkt marketing üzenet, hírlevél küldése közvetlen üzletszerzés módszerével GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez Hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél alatt valamennyi olyan közvetlen üzletszerzés módszerével a megadott e-mail címre küldött üzenetet értjük, amelyben újdonságainkról, ajánlatainkról, új lehetőségekről, fejlesztésekről és egyéb Szolgáltatóval vagy Munkáltatókkal kapcsolatos hírekről, eseményekről értesítjük a feliratkozott címzetteket.

Hírlevelet csak azoknak küldünk, akik ehhez külön feliratkozással hozzájárultak. Hírlevélről leiratkozni vagy az info@recruit.hu e-mail címre küldött üzenettel lehet, vagy pedig a hírlevél végén szereplő „leiratkozás” vagy hasonló megnevezésű gombra való kattintással. Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges.

6.4. A szerződött Munkáltatók kapcsolattartói esetében

A Szolgáltatóval szerződött Munkáltatók kapcsolattartói adatait a Szolgáltató a Munkáltatóval fennálló szerződése teljesítésének, valamint a Munkáltatóval való kapcsolattartás céljára használja az alábbiak szerint:

Érintett kategóriája
Kezelt adat kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Szerződött munkáltatók kapcsolattartói név Szerződött munkáltató Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Szerződés megszűnésétől számított 8 év
telefonszám Szerződött munkáltató Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Szerződés megszűnésétől számított 8 év
e-mail cím Szerződött munkáltató Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Szerződés megszűnésétől számított 8 év
beosztás Szerződött munkáltató Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Szerződés megszűnésétől számított 8 év

A Szolgáltatónak és a Munkáltatónak is jogos érdeke, hogy a Munkáltatót kapcsolattartó személyei útján folyamatosan el tudja érni. A kapcsolattartói adatok szűk körűek, csak az értesítés küldés szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott telefonszám és e-mail cím általában kifejezetten céges kommunikációra szolgál, így pedig a kapcsolattartó érintett alapvető jogai és szabadságait nem érinti aránytalanul.

6.5. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Látogatók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk. Egyes apró programok azt segítik elő, hogy a Felhasználóknak ne kelljen az azonosító adataikat újra beírniuk a következő bejelentkezésnél, és könnyebb és gyorsabb legyen az azonosításuk, míg más programok a Felhasználók azonosítását szolgálják. Az alábbiakban részletezzük, hogy a Honlapon milyen adatokat gyűjtünk:

Érintett kategóriája
Kezelt adat kategóriája
Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
recruit.hu oldal felhasználói IP cím, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa, nyelvi beállítások, látogatás időpontja Automatikusan gyűjtött a RecruIT Kft. által Statisztika készítése

Honlap fejlesztése

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Látogatástól számított 2 év
Honlap látogatási adatok (megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások, Automatikusan gyűjtött a RecruIT Kft. által Statisztika készítése

Honlap fejlesztése

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Látogatástól számított 2 év
PHPSESSID kód Automatikusan gyűjtött a RecruIT Kft. által Statisztika készítése

Honlap fejlesztése

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Látogatástól számított 2 év

A fenti adatkezelés a Szolgáltató üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 • analitika, követő cookie-k;
 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

7. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

7.1. Az adatkezelő

A 6. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, azaz a RecruIT Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

RecruIT Személyzeti és Tanácsadó Kft.

Székhely:          1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 47. 8/51.
Levelezési cím:  1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 47. 8/51.
Cg.:                      01-09-962866
Adószám:           23379743-2-43
Képviseli:           Márki Viktória ügyvezető
Telefon:              +36-30-452-1954
+36-20-212-1358
+36-20-402-8301
+36-20-511-1991
E-mail cím:        info@recruit.hu
Weboldal:           www.recruit.hu

A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

7.2. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
HRSzoftver Kft.

(2045 Törökbálint, Kossuth L. u. 40.; Cg. 13-09-190859; adószám: 14433070-2-13)

Szolgáltató megbízásából IT Üzemeltetési feladatok ellátása A 6. pontban felsorolt személyes adatok.
Gulyán Tibor ev.

(2310 Szigetszentmiklós, Jegenye u. 9.; adószám: 67477414-1-33)

Szolgáltató megbízásából rendszergazdai feladatok ellátása A 6. pontban felsorolt személyes adatok.
SRG Group Kft.

(2161. Csomád, Levente utca 14/A; Cg.: 01-09-922414; adószám: 14839225-2-13)

Honlap tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés Honlapról automatikusan gyűjtött adatok, így IP cím, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa, verziója, nyelvi beállítások, látogatás időpontja, Honlap látogatási adatok, így megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások, PHP session ID kód.

8. Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

9. Kinek továbbítjuk a személyes adatait?

Személyes adatai közül az alábbi típusú adatait az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

Adattovábbítás címzettjének típusa Továbbított adatok kategóriája
A Szolgáltatóval szerződött Munkáltatók A Jelöltek fenti 6.1. pontban meghatározott személyes adatai

A fenti adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltatóval munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására szerződött Munkavállalóknak a Szolgáltató a toborzási folyamatban megküldje a Jelöltek önéletrajzát és a Jelöltekről a Szolgáltató által gyűjtött egyéb adatokat, és a Munkáltatók ez alapján a Jelöltet – amennyiben azt alkalmasnak találták az adott pozícióra – állásajánlattal megkeressék, vele szerződést kössenek. A Munkáltató az részére történő adattovábbítást követően önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el.

10. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.
 • Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.
 • Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti hogy az általunk kezelt adatait töröljük.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 • Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.
 • Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

Fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 • Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap:      http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

11. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A Szolgáltató az adatok védelme érdekében az alábbi információbiztonsági intézkedéseket vezette be, illetve hajtotta végre:

Részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

11.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat általunk bérelt felhőben, a HRSzoftver Kft. által biztosított, a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti szerverparkban elhelyezett bérelt szerveren, továbbá a társaság számítógépeinek merevlemezein tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Az adatokról naponta biztonsági mentés készül és azokat 7 napig tároljuk, ezek a mentések inkrementális mentések. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá.

11.2. Adatbiztonság a kommunikációban

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

11.3. Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

11.4. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

12. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

13. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.recruit.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.