Honlap általános felhasználási feltételek

HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA

A www.recruit.hu honlapot (a továbbiakban: Portál) a RecruIT Személyzeti és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 47. 8/51.; Cg.: 01-09-962866; adószám: 23379743-2-43, a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A jelen felhasználási feltételekben szabályozza a Szolgáltató a Portál használatának szabályait, a Portálon keresztül igénybe vehető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vételének feltételeit.

A Portál egyes szolgáltatásai csak személyes adatok megadását követően vehetők igénybe, ez az állásra történő jelentkezés és önéletrajz beküldése, a Portál többi funkciója és szolgáltatása regisztráció és azonosító személyes adatok megadása nélkül használható.

A jelen felhasználási feltételek a Portálra, a Portált használó személyekre (a továbbiakban: Felhasználók) terjednek ki, függetlenül attól, hogy személyes adatok megadásához kötött funkciót vesz igénybe, vagy csak a Portál enélküli látogatója.

A Portál szolgáltatásait természetes és jogi személyek is jogosultak igénybe venni, a Portál szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Portált nem használhatják.

2. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A Felhasználó a Portálra lépéssel és a Portál bármely funkciójának, szolgáltatásának használatával automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el a Portálra vonatkozó általános felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: ÁFF).

Az ÁFF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

3. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 • a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 • a technológia lényeges változása;
 • jogszabályváltozás;
 • a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után történő Portál használatra is alkalmazandó.

4. A PORTÁL CÉLJA

A Portál célja munkatársakat kereső munkáltatóknak IT területen munkavállalók keresése, és álláskereső munkavállalóknak IT területen állás keresése, ennek támogatása, a Szolgáltató munkaerő-közvetítési tevékenységének támogatása. A Portálon a Felhasználók kereshetnek a Portálon a Szolgáltató által megjelenített munkáltatói álláshirdetések között.

A Portálon a Felhasználók szakterületenként, nyelvenként és lokáció alapján kereshetnek az álláshirdetések között, és a kívánt álláshirdetésre feltölthetik önéletrajzukat, vagy e-mailben jelentkezhetnek az álláshirdetésre.

A Szolgáltatás az információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.

A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5. ÖNÉLETRAJZ BEKÜLDÉSE

Önéletrajz beküldéséhez a Felhasználó az erre szolgáló elektronikus nyomtatványon megadja személyazonosító adatait, így nevét, születési idejét, a megpályázni kívánt pozíció Portálon feltüntetett kódját, e-mail címét, valamint kiválaszthatja, hogy telefonon vagy e-mailben kapjon értesítést a Szolgáltatótól, továbbá megadhatja telefonszámát, megjelölheti, hogy a Szolgáltató ezen a számon őt mikor keresheti, és megadhatja a LinkedIn profil linkjét is.

Ezt követően a Felhasználó feltöltheti önéletrajzát, és beküldheti a pozícióra a jelentkezését. A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő munkáltatók a beküldött önéletrajzok között kereshetnek és ajánlatokat küldhetnek a Felhasználóknak.

Önéletrajz beküldéséhez azonosítás céljából a név, születési dátum és e-mail cím megadása kötelező, a többi adat megadása opcionálisan választható.

Amennyiben a Felhasználó e-mailben küldi meg önéletrajzát a Szolgáltatónak, a fenti adatai közül az e-mail címe és neve megadása kötelező.

Az önéletrajzra a Szolgáltató formai, tartalmi, terjedelmi vagy egyéb kritériumokat nem alkalmaz, bármilyen szokványosan alkalmazott, géppel olvasható dokumentumformátumban lehetséges az önéletrajzok feltöltése, beküldése.

Amennyiben a Felhasználó nem szokványos formátumban küldi be önéletrajzát, a Szolgáltató nem tudja garantálni annak megnyitását, feldolgozását és az állást hirdető munkáltatónak történő eljuttatását.

Az önéletrajz feltöltésekor, beküldésekor megadott név és küldött üzenet nem tartalmazhat  trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Felhasználó ilyen nevet ad meg vagy ilyen tartalmú üzenetet küld, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a szolgáltatást korlátozza, vagy a Felhasználó önéletrajzát, levelét értesítés nélkül törölje.

Önéletrajz benyújtása esetén a Szolgáltató fogadja az önéletrajzot és továbbítja azt a Felhasználó adataival együtt a vele szerződött, az álláshirdetést közzétevő munkáltatóhoz.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben anonim álláshirdetésre jelentkezik, nincs lehetőség az álláshirdető munkáltató személyének megismerésére a jelentkezés folyamatában.

6. A PORTÁL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Portál használata során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Portálon bármely Szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Portál használata során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Portálon történő adatmegadását visszautasítsa, a Portál használatát a Felhasználónak megtiltsa, onnan a Felhasználót kizárja,, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót és anyagait törölni.

A Portál használata során megadott személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére egyebekben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója irányadó, amely a Portálon külön pontban elérhető és megismerhető.

A Szolgáltató akkor is jogosult a Felhasználó Portálon tárolt valamennyi adatát törölni, ha:

 • a Felhasználó jelen ÁFF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a szolgáltatásokat;
 • a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Portált, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • a Felhasználó a Portált, annak tartalmát, így különösen az azon megjelenített álláshirdetéseket kimásolja, újrahasznosítja vagy más módon engedély nélkül felhasználja, vagy egyébként megsérti a Szolgáltató Portállal és a mögötte lévő adatbázissal kapcsolatos szerzői, szomszédos és szerzői joghoz kapcsolódó jogait;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt Portál látogatást és Portál használatot megtagadja, illetve a már létrejött ismételt Portál használatot kizárja, megakadályozza, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portálon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként használja a Portált, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a Portál használatról értesítést küldjön.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portál és az azon keresztül elérhető szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltató a Portálon közzétett álláshirdetések tartalmát, valódiságát, a bennük meghirdetett álláslehetőségek létezését nem vizsgálja, azok jogszerűségéért nem vállal felelősséget, azokkal kapcsolatban a Felhasználó közvetlenül az adott álláshirdetés közzétevője, az álláshirdető munkáltatóhoz fordulhat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

7. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Portál, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, beleértve az ott megjelenített álláshirdetéseket is, illetve azok elrendezése, valamint a Portálon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a Portálon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Szolgáltató, valamint a Portálon megjelenített álláshirdetést közlő munkáltatók, mint szerzői jogosultjak tulajdonát képezi és jogosultságába tartozik.

A természetes személy Felhasználó jogosult a Portálon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon forrásként feltünteti a Szolgáltatót. A Portál tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Portál látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

A Portál bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A Portál tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Portálon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Portálon, vagy a Portálon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Szolgáltató a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Bármely harmadik személy, akinek szerzői, szomszédos, védjegy vagy személyhez fűződő jogát vagy jogos érdekét bármely, a Portálon megjelenített álláshirdetés sérti, jogosult az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti értesítési és eltávolítási eljárásban kérni a sérelmezett álláshirdetés Portálról történő eltávolítását.

8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

 A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon található információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a Portálon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Portálon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Portált és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat a Szolgáltató jóhiszeműen eljárva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene.

9. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetés feladás, kiadvány rendelés) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁFF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 • futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
 • légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
 • elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2018. 04. 16.